DeskSet logo

Service Rule

Go back

Article 1
General provisions

 1. The Terms and Conditions set out the terms and conditions of use of the Controller's Website.

 2. The entity in charge of the Website is: DESKSET SOFTWARE Królowej Jadwigi 33/19 30-209 Krakow, NIP [Tax ID No.]: 6772453816, KRS [National Court Register No.]: 0000844727, REGON [National Business Register No.]: 386241003


Article 2
Definitions

The terms used in these Terms and Conditions shall have the following meanings:

 1. Controller – DESKSET SOFTWARE Królowej Jadwigi 33/19 30-209 Krakow, NIP [Tax ID No.]: 6772453816, KRS [National Court Register No.]: 0000844727, REGON [National Business Register No.]: 386241003

 2. Personal Data – any information that relates to an identified or identifiable natural person,

 3. Terms and Conditions – these terms and conditions, available on the website at www.deskset.io,

 4. GDPR – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation),

 5. Website – the website available at www.deskset.io,

 6. User – any person (whether a natural person, a legal person or an organisational unit without legal personality) using the Website.


Article 3
Terms of use of the Site 

 1. Using the Website is free of charge, voluntary and allowed for all Users using the Internet.

 2. Use of the Website by the User constitutes acceptance of the provisions of these Terms and Conditions.


Article 4
Rights and obligations of the User

Each User is obliged to use the Website in a way that is consistent with the content of these Terms and Conditions, complies with the provisions of law and upholds the principles of decency.


Article 5
Technical requirements and cookies

 1. On its website the Data Controller may, like other entities, use so-called cookies, i.e. small text files saved on the computer, telephone, tablet or other device of the user. These can be read and decoded by the Controller's system, as well as by systems belonging to other entities whose services are used by the Controller.

 2. Your web browser allows the use of cookies on your device by default, so please agree to the use of cookies on your first visit. However, if you do not wish to use cookies when browsing the website, you can change the settings in your web browser - completely block the automatic handling of cookies or request notification whenever cookies are placed on your device. The settings can be changed at any time.

 3. Disabling or restricting cookies may cause difficulties in using the Website.


Article 6
Personal Data

 1. With respect to Personal Data provided by the User via the Website, the Company shall act as the Controller. 

 2. The Controller shall process Users' Personal Data in accordance with the applicable provisions of law, in particular the provisions of the Act on Providing Services by Electronic Means and the GDPR.

 3. The Controller shall apply the necessary technical measures to prevent the acquisition and modification of Personal Data sent electronically by unauthorised persons. Particularly with regard to Personal Data sent via forms.

 4. The purpose for processing in a particular case and other information required by law shall be provided when collecting Personal Data and in the Privacy Policy.


Article 7
Contact and Complaints

 1. The User has the right to report any concerns and errors in the functioning of our Website and services to the address: hello@deskset.io

 2. Reports and complaints should contain a detailed description of the problem and the contact details of the User, enabling the Controller to provide a response to the report submitted by the User.

 3. The Controller may ask the User to provide additional information insofar as it is necessary in order to provide the response.

 4. The Controller shall respond to reports or complaints within 14 days of receiving the complete information.


Article 8
Liability

 1. For technical reasons, malfunctions or breakdowns may occur which prevent or hinder the use of the Website. The above also includes temporary disabling of access to the Website due to modernisation of the site.

 2. The Controller shall not be liable for any malfunctioning or unavailability of the Website due to the above-mentioned reasons and other reasons not attributable to the Controller.


Article 9
Amendments to the Terms and Conditions

 1. The Controller reserves the right to amend these Terms and Conditions.

 2. Amendments to the content of these Terms and Conditions shall take effect from the moment the new Terms and Conditions are posted on the Website, or from the date indicated in the announcement on the amendment to the Terms and Conditions posted on the Website.

 3. The up-to-date Terms and Conditions are always available on the Website.


Article 10
Final provisions

 1. The law applicable in regard to these Terms and Conditions shall be the Polish law.

 2. To all matters not settled by the provisions of the Terms and Conditions, the applicable provisions of law shall apply, in particular the provisions of the Civil Code of 23 April 1964 as well as the GDPR.


§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony Administrator.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę jest: DESKSET SOFTWARE Królowej Jadwigi 33/19 30-209 Kraków NIP: 6772453816 KRS:0000844727, REGON 386241003

 

§ 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – DESKSET SOFTWARE Królowej Jadwigi 33/19 30-209 Kraków NIP: 6772453816 KRS:0000844727, REGON 386241003
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej www.deskset.io,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.deskset.io,
 6. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

 

§ 3 Zasady korzystania ze Strony 

 1. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 2. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.

 

§ 5 Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. Administrator Danych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystywać może tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator.
 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie proszę o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 3. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze Strony.

 

§ 6 Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony Spółka pełni funkcję Administratora. 
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami UŚUDE oraz RODO.
 3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. W szczególności w zakresie Danych osobowych przesyłanych przez formularze.
 4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem informacje są podawane przy zbieraniu Danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

 

§ 7 Kontakt i Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony oraz usług na adres: hello@deskset.io
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Administratora odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 3. Administrator może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację Administrator udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

 

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Administratora.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz RODO.